Menu Košík0

Obchodní podmínky

I.
Základní ustanovení


1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl.  
    zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Alžběta Žáková
IČ: 07878834 se sídlem: Mojžíšova 1969/4, 612 00 Brno-Královo Pole
Kontaktní údaje:
tel: 420 724 356 240
email: hello@corpuslingerie.com
web: www.corpuslingerie.com
(dále jen „prodávající“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která
    uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své  
    podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové
    stránce dostupné na internetové adrese www.corpuslingerie.com (dále je „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní
    smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II.
Informace o zboží a cenách


1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u
    jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané
    hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty
    nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou
    zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za  
    individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a
    prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím
    jinak.

III.
Objednávka a uzavření kupní smlouvy


1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením
    kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto
    náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby: prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li
    předchozí registraci v internetovém obchodě, vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky
    vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU.
    Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky
    je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se   
    seznámil s těmito obchodními podmínkami.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na
    emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za
    uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je 
    uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na
    emailovou adresu kupujícího.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu
    na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní
    smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky
   prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není
    kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku
    telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v
    internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží

    za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a   
   zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za
   nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím
   na emailovou adresu prodávajícího.

IV.
Zákaznický účet


1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého
    zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující
    může objednávat zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě
    všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen  
    aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím   
    považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen  
    zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající
    nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle
    nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních
    podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na
    nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového
    a softwarového vybavení třetích osob.

V.
Platební podmínky a dodání zboží


1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit
    následujícími způsoby:
    · bezhotovostně platební kartou
    · bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím zálohové faktury

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním
    zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady
    spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je
    kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání
    příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen
    zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48
    hodin

6. Zboží je kupujícímu dodáno:
· na adresu určenou kupujícím objednávce
· osobním odběrem v provozovně prodávajícího

7. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

8. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce
    kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě
    zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto 
    způsobem dopravy.

9. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je
    kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží
    doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit
    náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

10. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě
      jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o
      neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

11. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou
      adresu kupujícího.

12. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na
      dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží
      přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží
      převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI.
Odstoupení od smlouvy


1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od
    kupní smlouvy odstoupit.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
· ode dne převzetí zboží,
· ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání  
  několika částí
· ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
· poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty
  pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě
  nemá právo na odstoupení od smlouvy,
· o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli
  prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
· o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na    
  výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
· o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
· dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným
  zbožím,
· dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné
  vrátit,
· dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní  
  obal,
· dodávce novin, periodik nebo časopisů,
· dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným
  souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením
  smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
· v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro
    odstoupení od smlouvy.

5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy
    poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací
    adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu
    bezodkladně přijetí formuláře.

6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od
    smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom
    případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od
    odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to
    stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy,
    pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

8. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí
    prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu
    dodání zboží.

9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky
    kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v
      původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně
      započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží,
      anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající
      bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě
      14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na
      dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným
      kupujícím.

VII.
Práva z vadného plnění


1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
    kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
    · má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající
    nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi
    prováděné,
  · se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu
    obvykle používá,
  · zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo
    provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  · je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  · zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné
    již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době
   dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu,
   pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého
   zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím,
   nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
· výměnu za nové zboží,
· opravu zboží,
· přiměřenou slevu z kupní ceny,
· odstoupit od smlouvy.

4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
· pokud má zboží podstatnou vadu,
· pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
· při větším počtu vad zboží.

5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné,  
    případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o 
    tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující  
    požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a
    době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří
    pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná
    k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, 
    nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší
    lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní
    smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle
    kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu,
    anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v
    souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do
    jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

10. Volbu způsobu reklamace má kupující.

11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až
      2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VIII.
Doručování


1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím  
    elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních
    podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho
    zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX.
Mimosoudní řešení sporů


1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce,
    se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
    Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr
    je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
    internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského
    parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o
    změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů
    on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu
    provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává v
    vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X.
Závěrečná ustanovení


1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah
    založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem     
    České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních
    předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826
    odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení
    stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je
    zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu
    prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového
    obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového
    obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou
    činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít
    programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo
    jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
    zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není
    přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena
    práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 20.4.2019